Sally Beauty POUGHKEEPSIE CHESTNUT/NY
CHESTNUT PLAZA
2020 SOUTH ROAD
POUGHKEEPSIE NY 12601
United States